ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65€ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠολιτική Απορρήτου / Privacy Policy

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο διαδικτυακός τόπος www.nikiforidisjewelry.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συνδρομητών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού περιεχομένου, εκτός από ενημερωτικά δελτία, εκτός εάν ο συνδρομητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους μηνύματα. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του με τον δικτυακό τόπο, δεν καταχωρούνται, δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό από την εταιρία μας. Η καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας καθώς και η χρέωσή της γίνεται απευθείας από τον Server των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που συνεργάζεται. Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετεί ο συγκεκριμένος χρηματοπιστωτικός οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται από έναν web server στον browser του χρήστη και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημα του χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Μπορεί έτσι ο κάθε χρήστης να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείται για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.nikiforidis.com, είτε να απαγορεύει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η εταιρία μας τηρεί αρχείο με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών του. Εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά τους στοιχεία και τις πληροφορίες που τους αφορούν. Τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη διαγράφονται οριστικά μόνο ύστερα από αίτησή του.

 ________________________________________

The protection of Customer's personal data is governed by the General Regulation of Personal Data Protection 2016/679/EU and the National and European legal and regulatory framework for the protection of personal data.

The website www.nikiforidisjewelry.gr may keep a record of subscribers' email addresses for sending updated information or financial messages. Newsletters are excluded if the subscriber decides that he does not wish to receive such messages. The credit card details that the user uses for his/her transactions in the website are not registered, archived, and not used for any other purpose by our company. The registration of the credit card details as well as the debit card is made directly by the server of the financial institutions that we cooperate. Our company is not responsible for the terms of use of personal data adopted by the particular financial institution with which the transactions are completed.

The website may use cookies to identify the user in certain services and pages. Cookie is a small piece of data sent from a web server to the user's browser and stored on the user's hard disk. Cookies do not damage the user's system and do not affect their functionality in any way. Cookies also make web browsing easier for the user by saving their settings. This way, each user can configure his/her browser in a way that he/she may be warned about the use of cookies at specific services at www.nikiforidis.com or he/she can prohibit the use of cookies. If the user does not wish to use cookies for his/her recognition, he/she will not be able to access these services further.

Our company maintains a record of the Customer's Personal Data. It applies the principles of personal data protection provided by International and European law. It will never use unlawfully the user's personal data. In no way it will disclose, share, sell, rent or exchange their personal data and information concerning them. The personal details of each user are permanently removed only upon request.