ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65€ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΌροι χρήσης / Terms of use

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.nikiforidisjewelry.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών άνευ προηγουμένης προειδοποιήσεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη.

Ο πελάτης, κατά την εγγραφή του στο www.nikiforidisjewelry.gr, υποχρεούται να δηλώνει τα πραγματικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνα κλπ.). Αν διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ψεύτικα στοιχεία, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό πελάτη ή/και να μην εκτελέσει αντίστοιχη παραγγελία, χωρίς καμία προειδοποίηση προς αυτόν.

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους λιανικής πώλησης συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Ο διαδικτυακός τόπος www.nikiforidisjewelry.gr μπορεί να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαδικτυακός τόπος www.nikiforidisjewelry.gr για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί ή προκαλέσει ο χρήστης σε τρίτους μέσω των συνδέσμων αυτών.

Ο χρήστης του www.nikiforidisjewelry.gr, ευθύνεται απέναντι στον διαδικτυακό τόπο   και τους συνεργάτες του από την χρήση των υπηρεσιών του με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.nikiforidisjewelry.gr, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Η εταιρία έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Επιπλέον, τα κοσμήματα που προβάλλονται είναι χειροποίητα, και συχνά κατασκευασμένα από φυσικά, μη τυποποιημένα ως προς το σχήμα και το χρώμα υλικά, όπως ημιπολύτιμοι λίθοι και μαργαριτάρια. Αυτά έχουν ως συνέπεια τη μοναδικότητα κάθε κοσμήματος από την μία και μικρές αποκλίσεις μεταξύ της φωτογραφίας και του τελικού προϊόντος από την άλλη.

Ο διαδικτυακός τόπος www.nikiforidisjewelry.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αδρανοποιεί προσωρινά ή/και οριστικά λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.nikiforidisjewelry.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μόνα αρμόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους της Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.nikiforidisjewelry.gr.

_________________________________________

Please read carefully the following terms of use and use the services of www.nikiforidisjewelry.gr only if you accept them fully.

The company reserves the right to modify or renew the terms and conditions of transactions without prior notice and is responsible to update this text in case of any change or addition.

When registering at www.nikiforidisjewelry.gr, the customer is required to declare his/her real information (name, surname, phone number, etc.). If inaccuracies or false information are found, the Company reserves the right to deactivate such account and/or not to execute a corresponding order without any notice to the customer.

All prices presented in the retail lists include the legal VAT. The company reserves the right to adjust prices.

The website www.nikiforidisjewelry.gr may contain links to other websites, which are controlled by third parties. Under no circumstances www.nikiforidisjewelry.gr is responsible for their content or any financial or other damage suffered by the user who is following or caused by the user to third parties through these links.

The user of www.nikiforidisjewelry.gr is obligated to the website and its partners for using its services in a fair manner and under no violation of its terms. The visitor of the pages, services and content uses the website on its own initiative. Thus, given the nature and volume of Internet information, under any circumstances, including negligence, the company is not responsible for any form of damage to the user.

The company has made every effort to portray its products with the utmost precision by uploading photos, descriptions and more specific comments. However, this site may contain errors (typographical, numeric and visual). In addition, the jewelry displayed is handmade, and often made of natural, non-standard shape and color materials such as semi-precious stones and pearls. This results in the uniqueness of each jewel on the one hand, and small deviations between the photo and the finished product on the other.

The website www.nikiforidisjewelry.gr reserves the right to modify and/or discontinue temporarily or permanently its services with or without notice to the users. The user understands and accepts that the company retains the exclusive right to suspend the use of passwords in its services and/or discontinue the distribution of its content to users who believe that they have violated these terms of use. It also reserves the right to temporarily and/or permanently disable user accounts that remain inactive for a long time.

The above terms and conditions of use of www.nikiforidisjewelry.gr, as well as any modification thereof, are governed by Greek law. If any term of the above mentioned is proven illegal, it becomes legally unenforceable, without affecting the rest of the terms. No modification of these terms will be taken into consideration unless it has been drafted in writing and incorporated herein. If a user does not agree with the Terms of Use provided herein, he/she is not required to use the services of www.nikiforidisjewelry.gr.